Pho sai แนวโน้มและกิจกรรมที่นิยม

กิจกรรมที่ 1.วาดภาพโดยใช้โปรแกรม Flah
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรม 4. ให้นักเรียนสร้างอนิเมชั่นแบบ Frame by Frame และ Movie Clip
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 1 เสนอชื่อหัวข้อ IS และจัดทำข้อมูลใส่ใน Blog
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
งานที่ 1 การสร้างงาน E-book
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 1 วาดภาพการ์ตูน ด้วยโปรแกรม FLASH
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรม 2. ให้อัพโหลดวิดิทัศน์ ไฟล์คู่มือรายงาน และ Blog
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
ห้องศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 24 ปี 2558
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี, Pho Sai
งานที่ 2 การตัดต่อภาพด้วย Photoshop
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ, Pho Sai
งานที่ 1 การสร้างงาน E-book
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การทำเกมส์สร้างสรรค์ Final
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 4 ให้นักเรียนสร้าง CAI จากผลงาน IS3
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
ผลงานวิชา IS3 ชั้น ม.5 พ.ศ.2558
เสาร์ 01. กุมภาพันธ์ 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai

Pho sai กิจกรรมใหม่

ห้องศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 24 ปี 2558
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี, Pho Sai
ห้องศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 25 ปี 2559
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี, Pho Sai
กิจกรรม 2. ให้อัพโหลดวิดิทัศน์ ไฟล์คู่มือรายงาน และ Blog
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง จัดทำนิทานอนิเมชั่น
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 4 ให้นักเรียนสร้าง CAI จากผลงาน IS3
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 1 วาดภาพการ์ตูน ด้วยโปรแกรม FLASH
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
ผลงาน 2559
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 1.วาดภาพโดยใช้โปรแกรม Flah
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
งานที่ 1 การสร้างงาน E-book
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การทำเกมส์สร้างสรรค์ Final
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 1 เสนอชื่อหัวข้อ IS และจัดทำข้อมูลใส่ใน Blog
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 1 ตัดต่อภาพบุคคลกับสถานที่ท่องเที่ยว
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai

Pho sai ปฏิทินกิจกรรม

พุธ 01. มกราคม 2020
กิจกรรม 1.สมัครอีเมล์ ของ Gmail เพื่อใช้ในการสมัคร facebook และ blog
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
ผลงานวิชา การตกแต่งภาพด้วย Photoshop ปี58
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรม 3. ให้นักเรียนหาคำตอบ จากประเด็น และคำถาม ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทดลอง ทำแบบสอบถาม ศึกษาจากผู้รู้ ฯลฯ แล้วนำใส่ Word
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 7 : จัดทำวิดิทัศน์บรรยากาศการเรียนการสอนจริง แล้วจัดเก็บข้อมูลสู่ DLIT สพม.29
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 5 : ทดลองบันทึกและตัดต่อวิดิทํศน์บรรยาการการเรียนการสอน และจัดเก็บข้อมูลบน DLIT
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 1 เสนอชื่อหัวข้อ IS และจัดทำข้อมูลใส่ใน Blog
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 1.วาดภาพโดยใช้โปรแกรม Flah
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 1 วาดภาพการ์ตูน ด้วยโปรแกรม FLASH
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรม 2. ให้อัพโหลดวิดิทัศน์ ไฟล์คู่มือรายงาน และ Blog
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
งานที่ 1 การสร้างงาน E-book
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
ผลงาน 2559
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
ห้องศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 24 ปี 2558
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี, Pho Sai
ห้องศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 25 ปี 2559
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี, Pho Sai
งานที่ 2 การตัดต่อภาพด้วย Photoshop
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ, Pho Sai
งานที่ 1 การสร้างงาน E-book
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่ 1 ตัดต่อภาพบุคคลกับสถานที่ท่องเที่ยว
พุธ 01. มกราคม 2020
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, Pho Sai
กิจกรรมที่นิยม
กิจกรรมที่ 1.วาดภาพโดยใช้โปรแกรม Flahกิจกรรม 4. ให้นักเรียนสร้างอนิเมชั่นแบบ Frame by Frame และ Movie Clipกิจกรรมที่ 1 เสนอชื่อหัวข้อ IS และจัดทำข้อมูลใส่ใน Blogงานที่ 1 การสร้างงาน E-bookกิจกรรมที่ 1 วาดภาพการ์ตูน ด้วยโปรแกรม FLASHกิจกรรม 2. ให้อัพโหลดวิดิทัศน์ ไฟล์คู่มือรายงาน และ Blogห้องศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 24 ปี 2558งานที่ 2 การตัดต่อภาพด้วย Photoshopงานที่ 1 การสร้างงาน E-bookกิจกรรมที่ 4 เรื่อง การทำเกมส์สร้างสรรค์ Finalกิจกรรมที่ 4 ให้นักเรียนสร้าง CAI จากผลงาน IS3ผลงานวิชา IS3 ชั้น ม.5 พ.ศ.2558ห้องศิษย์เก่า ม.6 รุ่น 25 ปี 2559กิจกรรมที่ 3 เรื่อง จัดทำนิทานอนิเมชั่นกิจกรรมที่ 1 ตัดต่อภาพบุคคลกับสถานที่ท่องเที่ยวผลงานวิชา การตกแต่งภาพด้วย Photoshop ปี58
เมืองยอดนิยม
Pho SaiBangkok