มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย แนวโน้มและกิจกรรมที่นิยม

วิ่ง : KKU Nongkhai Campus Mini-Half Marathon
อาทิตย์ 21. ตุลาคม 2018
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, Nong Khai

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

วิ่ง : KKU Nongkhai Campus Mini-Half Marathon
อาทิตย์ 21. ตุลาคม 2018
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, Nong Khai